Chvály

Chvály Tomek & Danka

Pokoj Tvůj jak řeka

Pokoj Tvůj jak řeka, láska Tvá jak horské štíty,
vítr Tvého Ducha ať proudí víc a víc,
radost Tvá jak pramen, věčný proud života.
Přijď, Duchu svatý, s ohněm svým přijď.

Na tomto místě

Na tomto místě je Bůh sám
a my jsme přišli jemu chválu vzdát.
Stojíme pevně v Ježíši,
naší skále, naší skále.

Bůh je mocný právě teď.
Cítíme to v naších chválách dnes.
Tak se mohou dít jeho zázraky.
Přinést svobodu, srdce uzdraví.

Ref. Bůh je mocný, On je mocný.
Bůh je mocný právě teď.

coda: /: Teď už vím komu náležím,
jsem Jeho syn.
V domě Jeho můžu růst. :/

Mé srdce před tebou jásá

Mé srdce před Tebou jásá
Mé srdce před Tebou jásá,
Ty jsi můj štít, má spása,
můj nedobytný hrad.
Mé srdce před Tebou jásá,
Ty jsi můj štít, má spása,
toužím přebývat v Tvých hlubinách.

Veď mě dál, před svůj svatý trůn,
veď mě dál dobrý Otče můj,
veď mě dál a nauč mě víc milosti své.

Oslavuj Pána oslavuj

Oslavuj Pána, oslavuj,
oslavuj Pána, oslavuj.
On je vzkříšen, On je vzkříšen,
Bohem vzkříšen, k věčné slávě.
Ježíš je vkříšen, On je vzkříšen.

Všichni teď chvalme jej.
Protože vzkříšen je náš Pán.

Mou cestu v rukou máš

Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou,
neselže láska Tvá, jdu s důvěrou.
Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou,
ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.

Když cestu nevidím, jdu s důvěrou.
Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou.
I když musím projít temným údolím,
jdu s důvěrou,vím, že zase postavíš
mě pevně na své skále.

Každý den novou milost 
z Tvých dlaní smím si brát.
Jako strom v Tvém chrámu 
v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám.

Jak wielki jest Bóg

To On nasz Pan i Król,
odziany w majestat swój.
Ziemio raduj się, ziemio raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło.
I drży na Jego głos, drży na Jego głos.

/: Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go.
Jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to.
Jak wielki, jest nasz Bóg. :/

On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa.
Początkiem i końcem On. /X2
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec Syn i Duch
Barankiem jest i lwem. /X2

Na wieki godzien jest,
przyjąć chwałę, moc i cześć.
Ogłaszać chcę, jak wielki jest Bóg.

Pane smädni sme po Tebe

Pane, smädní sme po Tebe
/: Pane, smädní sme po Tebe,
Pane smädní sme po Tebe. :/

/: A všetko čo mám, dám na oltár,
svoj život nesiem pred Tvoju tvár. :/

/: Nech táto olava naplní ulice,
chceme tancovať z lásky ku Tebe. :/

Králi, milost nám dej

Králi, milost nám dej.
Přijď a uzdrav naši zem.
Očisti svým Duchem,
uzdrav dotykem.
Klaníme se,
vzýváme jméno Tvé.
Ó, Pane, přijď s láskou sem k nám.

Haleluja, živý je náš Pán

Třetího dne ráno, tak jak Ježíš slíbil,
porazil hrob, porazil smrt,v moci povstal sám.
Nový život máme s Králem,
Jeho království na věky trvá ! Haleluja, haleluja !
Haleluja, živý je náš Pán,
smrt ztratila vítězství,
když Ježíš z hrobu vstal.
Král Ježíš byl vzkříšen,
/: On je vzříšen ! :/
On je počátek i konec,
první a poslední,
pánů Pán a králů Král na věky vzkříšený.
Pán Bůh všemohoucí.
/: On je vzkříšen ! :/

Haleluja, všichni zpívají

Haleluja, všichni zpívají,
haleluja ať tady zní.
Vzdejme chválu Bohu našemu,
ať Jeho sláva tento dům naplní.

Teď je čas se radovat

/: Teď je čas se radovat,
když Pán je volbou tvou,
teď je čas se radovat,
a smát se, tancovat. :/

/: Ať lidé vidí, ať zatančí,
ať zpívají, ať se radují. :/

Hosana, hosana,
ať všichni kolem ví,
že jsi Bůh náš a Pán!
Hosana, hosana,
radost dal jsi nám,
Ty jsi všemohoucí Král!

Aj keby nekvitol fík

Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem,
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
a aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
 
Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
a budem spievať chvály.
Uprostred trápení, uprostred súžení, Ježíš je Pán.
Lebo verím, v Neho verím.
 
Keď blízký priateľ opustí, a je tak ťažké odpustiť
keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú
keď se zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí
viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.

Bůh je síla má

Bůh je síla má i vojska mého,
On působí volnou cestu mou.
neboť dal m štít spasení mého
a dobrotivost Jeho zvelebila mne.

Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina.
a kdo je skálou kromě Boha našeho?

Ježíš dává novou píseň

Ježíš dává novou píseň naším rtům,
Ježíš dává novou píseň všedním dnům.
Tu píseň my si nenecháme nikým vzít,
ona bude v naších srdcích stále znít.

Ježíš je náš Pán a my jsme jedno v Něm,
navzájem se Jeho láskou milujem.
I když jsme každý jiný, On nás spojuje,
kdo chce ať se spolu s nám raduje.

V Ježíši jsme všichni jedna rodina,
čekáme až udeří ta hodina.
Kdy Pán se vrátí a my k němu půjdeme,
na věky se radovat s ním budeme.

V Ježíši je poražena temnota,
Boží moc je stylem mého života.         
Na kříži nám Pán dal nejen spasení,
Jeho ranami jsme také uzdraveni.     

Mé starosti On proměnil v radosti,
klaním se mu, zahrnul mě milostí.
Tancujem a radujem se, jásáme,
Čest a chválu svému Pánu vzdáváme.

La laj la la …

Ježíš žije v nás

Já vím, On zachránil nás, já vím, On očistil nás,
já věřím, já věřím !
On v nás porazil strach, zlo v nás změnil na prach,
já věřím, já věřím !

Ježíš je vítěz, tak pojď a chválu mu vzdej !

Ježíš žije v nás, žije v nás.

Dost bylo pádů, vezmi zbraň a pojď !
Tak zaútočme chválou a pojďme tancovat.

Kéž se všichni svatí

Kéž se všichni svatí radují zas, bitva je vyhrána, zvedněte hlas,
ať jeho jméno tu zní ze všech sil, hlasitě zpívejte: „Bůh zvítězil!“
 
V chrámu svém korunujte Pána, vzkříšením je spása dokonána,
připoj se k nám, chceme pro něho žít,
nenechej Krále jen okolo jít. 

Ježíš, Ježíš, Ježíš, On sám,
Ježíš, Ježíš, Ježíš je Pán.
Ježíš, Ježíš, navěky zní,
Ježíš, Ježíš, Ježíš je Král.

Moc, čest a sláva

Moc, čest a sláva, síla a chvála, ať je vzdána Bohu věků.
Ať každý národ, končiny země, pokleknou před Bohem věků.

Všichni na zem i v nebi prohlásí Tvou slávu,
každý poklekne před trůnem v uctívání.
Ty jsi vyvýšen ó, Bože
a tvé království nepomine. Ó, Bože věků.

Tvé království přichází na zemi,
tak chval Boha věků, tak chval.
Nikdo a nic není jako Ty,
tak chval Boha věků, tak chval.

Muž z Galileje

Muž z Galileje dnes tu mezi nám je.
Muž z Galileje dnes tu mezi nám je.

Nech ať se tě dotkne, nech ať se tě dotkne
nech ať se tě dotkne, budeš velmi požehnán !

Náš Bůh má pro nás víc

Náš Bůh má pro nás víc, stačí jen od Něho vzít.
Když budeš s Ním, budeš vždycky sílu mít.
Bůh nikdy není nestálý, tvou víru posílí,
Když budeš s Ním, budeš vždycky sílu mít.

Náš Bůh má skvělý plán, vrátit to co ďábel vzal.
Náš dluh On zaplatil sám, nad ďáblem zvítězil,
proč by ses bál.

Žít s Ním, žít s Ním. Jediný, skutečný, pravý Bůh.
Žít s Ním, žít s Ním, a každý den je dnem zázraků.

Nyní pokloňme se

Nyní pokloňme se před Králem,
klekněme před naším Stvořitelem.

Vždyť On je náš Bůh
a my jsme lidem pastvin Jeho,
 
stádem, jež On sám vodí,
rukou svou Bůh nás vodí. 

Ty jsi Bůh zázraků

Ty jsi Bůh zázraků, Ty jsi všemohoucí Bůh.
Uzdravíš, zachráníš, Ty jsi nádherný.
Není nic nemožné každému, kdo v Tebe věří,
Tvoje milosrdenství trvá navěky věků.

Ty jsi můj pastýř

Ty jsi můj pastýř, už nejsem sám, vedeš mne s láskou k tichým vodám,
já vím - občerstvíš duši mou.
Vedeš mé kroky, jisté jsou, Ty se mnou půjdeš i smrtí tmou,
ne, ne nemusím se bát.

Vždyť Ty v moci vše máš.
Vždyť Ty v moci vše máš.

Vždyť všechny věci jsou na dobré
všem těm, kdo milují Tě nade vše, ó Bože.
 
Ty sám mne znáš a víš, víš kdo jsem, a rád, rád mne máš,
vždyť Ty sám, sám mne znáš, a víš, víš kdo jsem a rád, rád mne máš

Tyś jak skała

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,
Panie nasz Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze,
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym rozświetlasz drogę,
która prosto wiedzie nas.
Tam, gdzie źródło Twej miłości,
gdzie radośnie płynie czas.
Aleluja…

Když Bůh je s námi

Když Bůh je s námi, 
kdo je proti nám? 
Sňal pouta hříchu,
smrti zlomil zbraň.
Otevřel bránu, pozval nás dál. Dokořán.

S nám je Bůh, Immanuel.